Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Hải Dương

Danh sách các đợt tuyển sinh

TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022 Đang diễn ra

Thời gian thu hồ sơ: từ 00:00 31/03/2021 đến 00:00 18/04/2021

Thời gian xét duyệt: từ 00:00 19/04/2021 đến 00:00 20/04/2021

Thời gian công bố kết quả: từ 00:01 26/04/2021 đến 23:59 26/04/2021

Thời sửa thông tin hồ sơ: từ 00:01 21/04/2021 đến 23:59 21/04/2021

Thông tin khác: