Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Hải Dương

Danh sách các đợt tuyển sinh

TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022 Đang diễn ra

Thời gian thu hồ sơ: từ 00:00 17/05/2021 đến 23:59 25/05/2021

Thời gian xét duyệt: từ 00:00 26/05/2021 đến 23:59 26/05/2021

Thời gian công bố kết quả: từ 00:00 26/06/2021 đến 00:00 23/07/2021

Thời sửa thông tin hồ sơ: từ 00:00 29/05/2021 đến 23:59 29/05/2021

Thông tin khác:

Demo TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022 Đã kết thúc

Thời gian thu hồ sơ: từ 00:00 27/04/2021 đến 23:59 30/04/2021

Thời gian xét duyệt: từ 00:00 01/05/2021 đến 23:59 02/05/2021

Thời gian công bố kết quả: từ 00:00 13/05/2021 đến 23:59 16/05/2021

Thời sửa thông tin hồ sơ: từ 00:00 09/05/2021 đến 23:59 09/05/2021

Thông tin khác: