Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Hải Dương

Chỉ tiêu các trường

STT Mã Trường Tên Trường Loại trường Tổng chỉ tiêu Chỉ tiêu chuyên Chỉ tiêu không chuyên
1 30000754 THPT Vũ Ngọc Phan Trường không chuyên 450 0 0
2 30000F01 THPT Chuyên Nguyễn Trãi Trường chuyên 371 330 Xem chi tiết 41
3 30000728 THPT Hưng Đạo Trường không chuyên 450 0 0
4 30000723 THPT Gia Lộc Trường không chuyên 450 0 0
5 30000715 THPT Thanh Hà Trường không chuyên 450 0 0
6 30000717 THPT Nhị Chiểu Trường không chuyên 450 0 0
7 30000725 THPT Gia Lộc II Trường không chuyên 450 0 0
8 30000718 THPT Kinh Môn Trường không chuyên 450 0 0
9 30000753 THPT Lê Quý Đôn Trường không chuyên 450 0 0
10 30000721 THPT Kim Thành Trường không chuyên 450 0 0
11 30000729 THPT Cẩm Giàng Trường không chuyên 450 0 0
12 30000720 THPT Đồng Gia Trường không chuyên 450 0 0
13 30000716 THPT Thanh Bình Trường không chuyên 450 0 0
14 30000751 THPT Lương Thế Vinh Trường không chuyên 450 0 0
15 30000711 THPT Nam Sách Trường không chuyên 450 0 0
16 30000736 THPT Thanh Miện II Trường không chuyên 450 0 0
17 30000734 THPT Đường An Trường không chuyên 450 0 0
18 30000710 THPT Mạc Đĩnh Chi Trường không chuyên 450 0 0
19 30000714 THPT Hà Đông Trường không chuyên 450 0 0
20 30000752 THPT Marie Curie Trường không chuyên 450 0 0
21 30000713 THPT Hà Bắc Trường không chuyên 450 0 0
22 30000733 THPT Kẻ Sặt Trường không chuyên 450 0 0
23 30000719 THPT Phúc Thành Trường không chuyên 450 0 0
24 30000724 THPT Đoàn Thượng Trường không chuyên 450 0 0
25 30000706 THPT Thành Đông Trường không chuyên 450 0 0
26 30000722 THPT Kim Thành II Trường không chuyên 450 0 0