Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Hải Dương

Danh sách kỳ thi

Thời gian thu hồ sơ: từ 00:00 17/05/2021 đến 17:05 25/05/2021

Thời gian xét duyệt : từ 00:00 26/05/2021 đến 23:59 26/05/2021

Thời gian thi : từ 00:01 14/06/2021 đến 23:59 16/06/2021

Thời gian chấm thi : từ 00:01 17/06/2021 đến 23:59 20/06/2021

Thời gian công bố kết quả : 00:00 26/06/2021