Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Hải Dương

Danh sách kỳ thi

Thời gian thu hồ sơ: từ 00:00 31/03/2021 đến 00:00 18/04/2021

Thời gian xét duyệt : từ 00:00 19/04/2021 đến 00:00 20/04/2021

Thời gian thi : từ 00:00 21/04/2021 đến 23:59 22/04/2021

Thời gian chấm thi : từ 00:01 23/04/2021 đến 23:59 24/04/2021

Thời gian công bố kết quả : 00:01 26/04/2021