Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Hải Dương

Điểm khuyến khích

STT Tên Mô tả Trường học (nếu có) Áp dụng cho Điểm cộng
1 Giải Khuyến khích Toán Giải Khuyến khích Toán: cộng 0,5 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Toán học, Tin học 0.5
2 Giải Ba Toán Giải Ba Toán: cộng 1,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Toán học, Tin học 1
3 Giải Nhì Toán Giải Nhì Toán: cộng 2,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Toán học, Tin học 2
4 Giải Nhất Toán Giải Nhất Toán: cộng 3,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Toán học, Tin học 3
5 Giải Khuyến khích Vật lý Giải Khuyến khích Vật lý: cộng 0,5 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Vật lý 0.5
6 Giải Ba Vật lý Giải Ba Vật lý: cộng 1,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Vật lý 1
7 Giải Nhì Vật lý Giải Nhì Vật lý: cộng 2,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Vật lý 2
8 Giải Nhất Vật lý Giải Nhất Vật lý: cộng 3,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Vật lý 3
9 Giải Khuyến khích Hóa học Giải Khuyến khích Hóa học: cộng 0,5 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hóa học 0.5
10 Giải Ba Hóa học Giải Ba Hóa học: cộng 1,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hóa học 1
11 Giải Nhì Hóa học Giải Nhì Hóa học: cộng 2,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hóa học 2
12 Giải Nhất Hóa học Giải Nhất Hóa học: cộng 3,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Hóa học 3
13 Giải Khuyến khích Sinh học Giải Khuyến khích Sinh học: cộng 0,5 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Sinh học 0.5
14 Giải Ba Sinh học Giải Ba Sinh học: cộng 1,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Sinh học 1
15 Giải Nhì Sinh học Giải Nhì Sinh học: cộng 2,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Sinh học 2
16 Giải Nhất Sinh học Giải Nhất Sinh học: cộng 3,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Sinh học 3
17 Giải Khuyến khích Lịch sử Giải Khuyến khích Lịch sử: cộng 0,5 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Lịch sử 0.5
18 Giải Ba Lịch sử Giải Ba Lịch sử: cộng 1,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Lịch sử 1
19 Giải Nhì Lịch sử Giải Nhì Lịch sử: cộng 2,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Lịch sử 2
20 Giải Nhất Lịch sử Giải Nhất Lịch sử: cộng 3,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Lịch sử 3
21 Giải Khuyến khích Địa lý Giải Khuyến khích Địa lý: cộng 0,5 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Địa lý 0.5
22 Giải Ba Địa lý Giải Ba Địa lý: cộng 1,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Địa lý 1
23 Giải Nhì Địa lý Giải Nhì Địa lý: cộng 2,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Địa lý 2
24 Giải Nhất Địa lý Giải Nhất Địa lý: cộng 3,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Địa lý 3
25 Giải Khuyến khích Văn Giải Khuyến khích Văn: cộng 0,5 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Ngữ Văn 0.5
26 Giải Ba Văn Giải Ba Văn: cộng 1,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Ngữ Văn 1
27 Giải Nhì Văn Giải Nhì Văn: cộng 2,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Ngữ Văn 2
28 Giải Nhất Văn Giải Nhất Văn: cộng 3,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Ngữ Văn 3
29 Giải Khuyến khích Tiếng Anh Giải Khuyến khích Tiếng Anh: cộng 0,5 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga 0.5
30 Giải Ba Tiếng Anh Giải Ba Tiếng Anh: cộng 1,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga 1
31 Giải Nhì Tiếng Anh Giải Nhì Tiếng Anh: cộng 2,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga 2
32 Giải Nhất Tiếng Anh Giải Nhất Tiếng Anh: cộng 3,0 điểm THPT Chuyên Nguyễn Trãi Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga 3